Commit 252d6968 authored by Anya Helene Bagge's avatar Anya Helene Bagge 🦆
Browse files

Update README.md

parent 07484dd0
......@@ -8,4 +8,8 @@ Dette prosjektet inneholder [Labøvelse 4](LAB-4.md). Du kan også [lese oppgave
Det er veldig lett å bli forvirret over alle de forskjellige repositoriet (mitt, ditt, naboens, lab2, lab3, lab4...). Kan være greit å tegne en oversikt, f.eks... I tillegg kan du holde litt oversikt over hva som har skjedd (f.eks. om du har eller ikke har merget lab3 til lab4) ved å se på Overview → Activity og/eller Repository → Commits (begge deler på venstre side av prosjektsiden på retting.ii.uib.no). Der får du se hvem som har gjort hva med koden din. (Og hadde dette vært enkelt og lettvint å holde styr på, så hadde vi selvfølgelig ikke laget oppgave av det... :) )
#### Tips 2
Du får feil i labyrint-pakken når du er ferdig med Del 1 av oppgaven – det er meningen. I tillegg får du sannsynligvis en feil i MyGrid som gjør at du ikke kan kjøre Brian's Brain eller Langton's Ant med en gang. Dette er ting du skal fikse i løpet av Del 2. Problemet er at vi nå har gjort IList/MyList generisk, uten at IGrid/MyGrid er oppdatert tilsvarende (det er din jobb). Da vet ikke Java lenger at listen "cells" inneholder CellState-objekter, den vet bare at de er "Object", og klager når get()-metoden skal hente en CellState ut fra "cells" og returnere den. Du kan fikse det midlertidig ved å si "return (CellState) cells.get(...);" i MyGrid.get() (da forteller du Java at du er sikkert på at objektet er en CellState). Alternativt kan du endre "IList cells" til "IList<CellState> cells" (+ oppdatere konstruktøren din) – eller rett og slett bare gjøre Del 2 Steg 2.
\ No newline at end of file
Du får feil i labyrint-pakken når du er ferdig med Del 1 av oppgaven – det er meningen. I tillegg får du sannsynligvis en feil i MyGrid som gjør at du ikke kan kjøre Brian's Brain eller Langton's Ant med en gang. Dette er ting du skal fikse i løpet av Del 2. Problemet er at vi nå har gjort IList/MyList generisk, uten at IGrid/MyGrid er oppdatert tilsvarende (det er din jobb). Da vet ikke Java lenger at listen "cells" inneholder CellState-objekter, den vet bare at de er "Object", og klager når get()-metoden skal hente en CellState ut fra "cells" og returnere den. Du kan fikse det midlertidig ved å si "return (CellState) cells.get(...);" i MyGrid.get() (da forteller du Java at du er sikkert på at objektet er en CellState). Alternativt kan du endre "IList cells" til "IList<CellState> cells" (+ oppdatere konstruktøren din) – eller rett og slett bare gjøre Del 2 Steg 2.
## Korrigerte feil
I Del 2 steg 2 mente vi `MyGrid<CellState>` der hvor det stod `GridiTest<CellState>`. (Du *kan* lage generiske tester, men det er litt mer komplisert og vi skal se på det senere.)
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment