Commit 07d2a3b7 authored by Yngve S Kristiansen's avatar Yngve S Kristiansen
Browse files

Update LAB-4-II_LABYRINTH.md

parent f6fa3f99
......@@ -91,7 +91,7 @@ programmet slik at det kan bruke `IGrid<T>`/`MyGrid<T>`.
* Sjekk celleautomatene (f.eks. `GameOfLife.java`) og se at de fremdeles fungerer og at celleautomat-programmet `inf101.v19.cell.Main` virker.
* Når du nå ser på koden for automatene (du kan gjerne kopiere over din egen løsning fra Lab 3), vil du se at du får advarsler om at `IGrid is a raw type` på stedene du har brukt IGrid/MyGrid. Slik koden er nå vil Java tolke IGrid/MyGrid som noe som kan lagre hva som helst (`Object`), i stedet for å være begrenset til å lagre `CellState`-elementer. Dette gjør koden litt mindre trygg (hva om noen fyller cellene med ender i stedet for cellstate?) – du bør derfor gå gjennom koden og *parameterisere* IGrid/MyGrid med elementtypen slik at du får f.eks. `IGrid<CellState>` i stedet.
## Steg 5: Lage en implentasjon av ILabyrinth
## Steg 5: Lage en implementasjon av ILabyrinth
Vi har lagt ved et interface for klassen som brukergrensesnittet bruker for
å avgjøre oppførselen av Labyrintbitene. Lag en implementasjon av denne
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment