Commit 1bcf3d39 authored by Noeska Smit's avatar Noeska Smit
Browse files

Refactor README.md to v19

parent e86f1260
......@@ -54,10 +54,10 @@ Laboppgavene bør gjøres i rekkefølge, som om du ikke er helt ferdig med den f
# Steg 1: Hent Oppgaven fra git
Som før skal du ha et repository for oppgaven på retting.ii.uib.no. Se [Hvordan hente og levere oppgaver](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v18/wikis/hente-levere-oppgaver) for mer informasjon og instrukser. Oppgaven skal dere kunne finne i
Som før skal du ha et repository for oppgaven på retting.ii.uib.no. Se [Hvordan hente og levere oppgaver](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v19/wikis/hente-levere-oppgaver) for mer informasjon og instrukser. Oppgaven skal dere kunne finne i
repositoriet med den følgende urien:
https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v18.lab2.git
https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v19.lab2.git
Hvor `<brukernavn>` skal byttes ut med brukernavnet ditt på retting.ii.uib.no.
Merk at det er nødvendig å bruke https (ssh vil ikke fungere).
......@@ -65,7 +65,7 @@ Merk at det er nødvendig å bruke https (ssh vil ikke fungere).
Som vist i forelesningene, for å få dette prosjektet inn i eclipse, velg
`import` fra fil menyen. Velg så `Git` -> `Projects from git` -> `Clone URI`.
Fyll in URIen som du finner over. (Eclipse fyller så ut *host* og *repository
path* med `retting.ii.uib.no` og `/<brukernavn>/inf101.v18.lab2.git`.
path* med `retting.ii.uib.no` og `/<brukernavn>/inf101.v19.lab2.git`.
Skriv inn ditt brukernavnet og GitLab-passord, og trykk `next`. Nå velger du hvilken
branch du skal ha (`master` og `clear`). Trykk på `next`. Neste ting er å velge en mappe å
......@@ -73,7 +73,7 @@ putte repositoriet under `Directory`, og la resten være slik det er (initial
branch: `master`, Remote name: `origin`), `next` -> `import existing project`
-> `next` -> `finish`.
Nå skal du ha et prosjekt i eclipse som heter `inf101.v18.lab2`.
Nå skal du ha et prosjekt i eclipse som heter `inf101.v19.lab2`.
Merk at innlevering skal skje til dette repositoriet. For å levere bruker du
`Team` -> `Push` (husk at du må bruke `commit` først), eventuelt `Team` ->
......@@ -109,8 +109,8 @@ fungerer, og så skal vi implementere Brian's Brain.
Større Java-prosjekter er organisert i *packages*. Det gjelder også koden dere
får utlevert. Du finner pakkene i `src`-mappen i Eclipse-prosjektet. Du er
denne gangen bare interessert i det som ligger i `inf101.v18.cell` og
`inf101.v18.datastructures`:
denne gangen bare interessert i det som ligger i `inf101.v19.cell` og
`inf101.v19.datastructures`:
![Package Explorer](img/packages.png)
......@@ -155,7 +155,7 @@ Vi skal jobbe ganske mye med grensesnitt i løpet av INF101 – dette er bare en
## Grid Interface
Vi har laget et grensesnitt
[IGrid](https://retting.ii.uib.no/inf101.v18.oppgaver/inf101.v18.lab2/blob/master/src/inf101/v18/datastructures/IGrid.java)
[IGrid](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab2/blob/master/src/inf101/v19/datastructures/IGrid.java)
som inneholder metodene vi er interessert å bruke på brett. For denne oppgaven skal IGrid håndtere tilstanden
til en Celle, altså en `CellState`, men i en nyere oppgave skal vi oppdatere MyGrid sånn at den kan lagre alle
slags data. IGrid
......@@ -175,9 +175,9 @@ IGrid er ment å fungere liknende til en flerdimensjonal array, men er litt anne
Du skal nå gjøre ferdig en implementasjon av IGrid. Heldigvis har vi begynt på jobben allerede :)
* Åpne filene [IGrid.java](https://retting.ii.uib.no/inf101.v18.oppgaver/inf101.v18.lab2/blob/master/src/inf101/v18/datastructures/IGrid.java)
og [MyGrid.java](https://retting.ii.uib.no/inf101.v18.oppgaver/inf101.v18.lab2/blob/master/src/inf101/v18/datastructures/MyGrid.java)
i Eclipse (du finner dem i `src/inf101/v18/datastructures/`). Les
* Åpne filene [IGrid.java](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab2/blob/master/src/inf101/v19/datastructures/IGrid.java)
og [MyGrid.java](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab2/blob/master/src/inf101/v19/datastructures/MyGrid.java)
i Eclipse (du finner dem i `src/inf101/v19/datastructures/`). Les
dokumentasjonen til metodene i IGrid.
* Legg merke til `implements IGrid` øverst i MyGrid.java – dette betyr at MyGrid skal implementere IGrid. Klassen må ha kode for alle metodene i IGrid, og alle grid-objekter (laget med `new MyGrid(...)`) kan brukes som beskrevet i IGrid (med `get`, `set` osv).
* I klassen som følger med oppgaven har vi lagt til noen feltvariabler. Du står
......@@ -244,7 +244,7 @@ Selv om vi skriver tester, kan alvorlige feil likevel slippe gjennom. Vi skal et
Steg 3: Kjør Game of Life
============
I `Main` (`inf101.v18.cell.Main`) klassen finner du `main()`-metoden. Der ser du at det først oprettes
I `Main` (`inf101.v19.cell.Main`) klassen finner du `main()`-metoden. Der ser du at det først oprettes
et `GameOfLife` objekt, så blir den gitt til `CellAutomataGUI` som håndterer
det grafiske grensesnittet.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment