Commit 39f3448b authored by Yngve Sekse Kristiansen's avatar Yngve Sekse Kristiansen
Browse files

Added important information to .md

parent 3b1ff3cf
......@@ -76,7 +76,8 @@ På samme måte må `MyGrid` forandres til
public class MyGrid<T>
* Oppdater `IGrid` og `MyGrid` så de blir generiske
* Oppdater også `GridTest` til å fungere med generisk grid; testene er laget for `CellState`-elementer, så du kan her bruke `MyGrid<CellState>` for eksempel. Vi har allerede oppdatert `IList`og `MyList`slik at de er generiske.
* Oppdater også `GridTest` til å fungere med generisk grid; testene er laget for `CellState`-elementer, så du kan her bruke `MyGrid<CellState>` for eksempel. Vi har allerede oppdatert `IList`og `MyList`slik at de er generiske. NB: Vi hadde visst ikke gjort det likevel. Men filene ligger her, du kan copypaste de eller pull+merge (vanskeligste måten å gjøre det på). Se også announcement på Mitt UiB.
## Steg 3: Teste MyGrid
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment