Commit 3b1ff3cf authored by Yngve Sekse Kristiansen's avatar Yngve Sekse Kristiansen
Browse files
parents 803d7024 d51c7962
......@@ -2,7 +2,7 @@
<project version="4">
<component name="ProjectModuleManager">
<modules>
<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/inf101.v18.lab2.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/inf101.v18.lab2.iml" />
<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/inf101.v19.lab2.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/inf101.v19.lab2.iml" />
</modules>
</component>
</project>
......@@ -91,13 +91,13 @@ programmet slik at det kan bruke `IGrid<T>`/`MyGrid<T>`.
* Sjekk celleautomatene (f.eks. `GameOfLife.java`) og se at de fremdeles fungerer og at celleautomat-programmet `inf101.v19.cell.Main` virker.
* Når du nå ser på koden for automatene (du kan gjerne kopiere over din egen løsning fra Lab 3), vil du se at du får advarsler om at `IGrid is a raw type` på stedene du har brukt IGrid/MyGrid. Slik koden er nå vil Java tolke IGrid/MyGrid som noe som kan lagre hva som helst (`Object`), i stedet for å være begrenset til å lagre `CellState`-elementer. Dette gjør koden litt mindre trygg (hva om noen fyller cellene med ender i stedet for cellstate?) – du bør derfor gå gjennom koden og *parameterisere* IGrid/MyGrid med elementtypen slik at du får f.eks. `IGrid<CellState>` i stedet.
## Steg 5: Lage en implentasjon av ILabyrinth
## Steg 5: Lage en implementasjon av ILabyrinth
Vi har lagt ved et interface for klassen som brukergrensesnittet bruker for
å avgjøre oppførselen av Labyrintbitene. Lag en implementasjon av denne
som du kaller `Labyrinth`.
Vi har lagd ved noen tester for denne klassen i
Vi har lagt ved noen tester for denne klassen i
`inf101.v19.labyrinth.LabyrinthTest`. Skriv gjerne egne tester for å sjekke at
implementasjonen din er korrekt.
......
......@@ -75,7 +75,6 @@ Hvis du/dere er lei av GitLab og bug-rapporter nå, kan du gå videre til [Del I
* Hvis dere ser på hverandres kode går det også an å se om det er løsninger som er "bedre" (koden er lettere å forstå f.eks.) enn de andre. Så lenge du har rettigheter til andres prosjekter, går det an å spre kode mellom seg med merge requests; enten at du sender til en annen, eller at du lager merge request på ditt eget prosjekt med en annens prosjekt som "source".
* Det går an å gjøre Del II av denne oppgaven "felles" ved at alle kloner og jobber mot det samme repositoriet. Til slutt kan dere bruke merge request for å få alt over på deres egen bruker, slik at det blir sporet i testesystemet vårt.
* Legg også merke til at endringene dere gjør eller overfører til hverandre blir korrekt sporet med hvem som har gjort hva. Dvs. at ditt navn dukker opp på commits i andre sine prosjekter (slik som navnet på den som har laget oppgaven også dukker opp i historikken). I mer avanserte arbeidsflyter vil man gjerne også bruke kryptografisk signering for å være sikker på hvor koden kommer fra og hvem som har godkjent den.
*
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment