Commit 77e966c8 authored by Anya Helene Bagge's avatar Anya Helene Bagge 🦆
Browse files

nummerer deloppgavene

parent f4cfecbb
......@@ -171,7 +171,7 @@ har følgende metoder:
IGrid er ment å fungere liknende til en flerdimensjonal array, men er litt annerledes i bruk. F.eks. vil `grid.set(x, y, DEAD)` svare til `grid[x][y] = DEAD`.
## Gjør ferdig implementasjon av `MyGrid implements IGrid`
## Steg 2.1: Gjør ferdig implementasjon av `MyGrid implements IGrid`
Du skal nå gjøre ferdig en implementasjon av IGrid. Heldigvis har vi begynt på jobben allerede :)
......@@ -201,7 +201,7 @@ Du skal nå gjøre ferdig en implementasjon av IGrid. Heldigvis har vi begynt p
som lagrer / henter elementer fra listen basert på x,y-koordinatene.*
* Den siste metoden, `copy()` er allerede ferdig.
## Test MyGrid
## Steg 2.2: Test MyGrid
* Det følger med en klasse `GridTest`. Høyreklikk på denne, og kjør *Run as →
JUnit Test*. Alle fire test casene skal virke. Hvis testen feiler, er det noe
......@@ -215,7 +215,7 @@ Du skal nå gjøre ferdig en implementasjon av IGrid. Heldigvis har vi begynt p
antakelig feil i oversetting mellom (x,y)-koordinater og listeindekser.
* Fiks eventuelle problemer med MyGrid
## Lag noen flere tester
## Steg 2.3: Lag noen flere tester
Lag noen nye testmetoder i `GridTest` etter samme mønster som de som er der fra
før. Hver testmetode skal være `public void` og ha `@Test` foran seg. Bruk
......@@ -227,7 +227,7 @@ forventet. Sjekk f.eks.:
* Negative indekser, og for store indekser til `get()`/`set()`resulterer i `IndexOutOfBoundsException`. Se `outOfBoundsTest()` for et eksempel som tester for store indekser til `set()`.
* Hva skjer om du lager et grid med høyde eller bredde lik 0? (Hva synes du burde skje?)
## Test testene...
## Steg 2.4: Test testene...
Det er ikke så lett å lage gode tester:
......@@ -281,7 +281,7 @@ public enum CellState {
Hvis du er litt usikker på hvordan `enum` fungerer kan du ta en titt [her](http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/enum.html).
Steg 4a
Steg 4.1
------
* Lag en ny klasse `BriansBrain implements ICellAutomaton`.
* Skriv konstruktøren for `BriansBrain`, og metodene `getHeight()` og `getWidth()`. Konstruktøren
......@@ -290,7 +290,7 @@ nytt `MyGrid` kan du oppgi f.eks. `CellState.DEAD` som initielt element til
alle cellene. `getHeight()` og `getWidth()` refererer til størrelsen på den
nåværende generasjonen.
Steg 4b
Steg 4.2
------
* Skriv `initializeGeneration()` og `getColorInCurrentGeneration()`.
......@@ -307,7 +307,7 @@ kan du feks. bruke
* `Color.blue` for døende celler
* og `Color.black` for levende celler.
Steg 4c
Steg 4.3
------
Skriv `stepAutomata()`. Denne metoden oppdaterer generasjonen i `Grid` ved å anvende
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment