Commit c87f3eaf authored by Anya Helene Bagge's avatar Anya Helene Bagge 🦆
Browse files

fix image links

parent 839b0c25
......@@ -112,14 +112,14 @@ får utlevert. Du finner pakkene i `src`-mappen i Eclipse-prosjektet. Du er
denne gangen bare interessert i det som ligger i `inf101.v18.cell` og
`inf101.v18.datastructures`:
![Package Explorer](lab2/packages.png)
![Package Explorer](img/packages.png)
Du kan, om du vil, få Eclipse sin Package Explorer til å vise oversikten
hierarkisk og ikke flat (som over). Anya synes det er mest praktisk, særlig for
store prosjekter. Du kan justere dette i den lille menyen du finner under
trekanten øverst i Package Explorer:
![Package Explorer View Menu](lab2/viewmenu.png)
![Package Explorer View Menu](img/viewmenu.png)
Velg *Package Presentation → Hierarchical*.
......@@ -259,7 +259,7 @@ er dette grensesnittet som `BriansBrain` også skal implementere. (Her ser du et
* Høyreklikk på `Main`, velg *Run as → Java Application*.
* Prøv ut programmet. Det skal se ca. slik ut:
![Game of life](lab2/cell.png)
![Game of life](img/cell.png)
Steg 4: Brian's Brain
==========
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment