Commit d51c7962 authored by Yngve S Kristiansen's avatar Yngve S Kristiansen
Browse files

Update LAB-4-II_LABYRINTH.md

parent 07d2a3b7
......@@ -97,7 +97,7 @@ Vi har lagt ved et interface for klassen som brukergrensesnittet bruker for
å avgjøre oppførselen av Labyrintbitene. Lag en implementasjon av denne
som du kaller `Labyrinth`.
Vi har lagd ved noen tester for denne klassen i
Vi har lagt ved noen tester for denne klassen i
`inf101.v19.labyrinth.LabyrinthTest`. Skriv gjerne egne tester for å sjekke at
implementasjonen din er korrekt.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment