Commit f6fa3f99 authored by Yngve S Kristiansen's avatar Yngve S Kristiansen
Browse files

Update LAB-4-I_GIT.md

parent 8669b2f0
......@@ -75,7 +75,6 @@ Hvis du/dere er lei av GitLab og bug-rapporter nå, kan du gå videre til [Del I
* Hvis dere ser på hverandres kode går det også an å se om det er løsninger som er "bedre" (koden er lettere å forstå f.eks.) enn de andre. Så lenge du har rettigheter til andres prosjekter, går det an å spre kode mellom seg med merge requests; enten at du sender til en annen, eller at du lager merge request på ditt eget prosjekt med en annens prosjekt som "source".
* Det går an å gjøre Del II av denne oppgaven "felles" ved at alle kloner og jobber mot det samme repositoriet. Til slutt kan dere bruke merge request for å få alt over på deres egen bruker, slik at det blir sporet i testesystemet vårt.
* Legg også merke til at endringene dere gjør eller overfører til hverandre blir korrekt sporet med hvem som har gjort hva. Dvs. at ditt navn dukker opp på commits i andre sine prosjekter (slik som navnet på den som har laget oppgaven også dukker opp i historikken). I mer avanserte arbeidsflyter vil man gjerne også bruke kryptografisk signering for å være sikker på hvor koden kommer fra og hvem som har godkjent den.
*
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment