LAB-5.md 8.59 KB
Newer Older
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
# Lab 5 – Testing og generatorer

## Læringsmål

Når du er ferdig med oppgaven, skal du kunne (på egenhånd, med dokumentasjon tilgjengelig):

* Skrive en egenskapsmetode som sjekker enkle egenskaper (f.eks. egenskaper til `equals`)
* Skrive testmetoder sjekker en gitt egenskap
* Teste metoder med tilfeldige valgte data.

# Oppgave 0: Hent Oppgaven fra git

13
Som før skal du ha et repository for oppgaven på retting.ii.uib.no.
Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
14
Se [Hvordan hente og levere oppgaver](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v19/wikis/hente-levere-oppgaver) for mer informasjon og instrukser.
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
15 16 17
Oppgaven skal dere kunne finne i repositoriet med den følgende
urien:

Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
18
  https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v19.lab5.git
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
19 20 21 22

Hvor `<brukernavn>` skal byttes ut med brukernavnet ditt på retting.ii.uib.no. Merk at
det er nødvendig å bruke https (ssh vil ikke fungere).

Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
23
Se [Lab 1](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab1/blob/master/README.md) for videre veiledning.
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
24 25 26 27 28

## Innhold

Prosjektet inneholder følgende Java-pakker:

Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
29 30 31 32 33
* [inf101.v19.datastructures](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab5/tree/master/src/inf101/v19/datastructures)
 – inneholder klasser og grensesnitt for 2D-grid og liste – samme som i [lab 4](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab4/blob/master/README.md).
* [inf101.v19.tests](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab5/tree/master/src/inf101/v19/tests) – pakke for diverse tester av innholdet i de andre pakkene
* [inf101.v19.util](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab5/tree/master/src/inf101/v19/util) – inneholder klasser og grensesnitt for datagenerering
* [inf101.v19.util.generators](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab5/tree/master/src/inf101/v19/util/generators) – klasser for generering av spesifikke typer data
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
34 35 36 37 38 39 40 41 42


# Om oppgaven

I denne oppgaven skal vi jobbe med testing av to datastrukturer. Vi skal teste koden med tilfeldig generert data. For dette har vi lagt ved en interface `IGenerator` som skal brukes for å generere tilfeldig data.

# IGenerator


Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
43
[IGenerator](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab5/tree/master/src/inf101/v19/util/IGenerator.java) er et grensesnitt for å generere tilfeldige data. Gitt en objekt av typen `IGenerator<T>` og et `Random`-objekt, kan du få produsert et tilfeldig objekt av typen `T` (eller eventuelt en serie objekter som er garantert å være `equals` – dette er nyttig i noen sammenhenger).
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
44

Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
45
I `inf101.v19.util.generators`-pakken ligger det to klasser for å lage tilfeldige heltall og strenger.
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

For eksempel:

```
Random r = new Random();
IGenerator<String> strGen = new StringGenerator(5,15);
System.out.println("Tilfeldig streng: " + strGen.generate(r));
IGenerator<Integer> intGen = new IntGenerator(0, 1000);
System.out.println("Tilfeldig heltall mellom 0 og 1000: " + intGen.generate(r));
```

57
* Egenskaper ved objektene som genereres kan justeres når du kaller
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
 konstruktøren til generatoren. F.eks. kan du oppgi ønsket lengde på
 strengene, og ønsket størrelse på tallene.
* I praksis kan du også bruke generatorene uten å oppgi et `Random`-objekt – da
 får du et automatisk. Men når du selv skal implementere generatorer, må du gi
 `Random`-objektet hvis du skal kalle andre generatorer, ellers vil
 `generateEquals`-metoden ikke virke.

# Oppgave 1: Prøv IGenerator.

* Lag en klasse med en `main`-metode som:
  * Genererer 10 tilfeldige strenger og skriver de ut.
  * Genererer en `List` av 5 like strenger (med `generateEquals`), og skriver de ut.
  * Genererer 1000000 heltall mellom 0 og 1000, og skriver ut gjennomsnittet. (Sjekk at snittet ligger rundt 500.)

72
(Hvis du vil sjekke heltallsgeneratoren med flere heltall, eller med større heltall, bør du bruke en `long` og ikke en `int` til å lagre mellomsummen før du regner ut snittet, ellers går du utenfor kapasiteten til [32-bits heltall](https://en.wikipedia.org/wiki/32-bit) og resultatet vil bli helt rart.)
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
73 74 75

# Oppgave 2: Testing med genererte strenger.

Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
76
Kikk på klassen [inf101.v19.tests.StringTest](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab5/tree/master/src/inf101/v19/tests/StringTest.java).
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

* Skriv en metode `transitiveProperty` som tar tre strenger og sjekker at `equals` for strenger er *transitiv*, dvs. at:

```
public void transitiveProperty(String s1, String s2, String s3) {
 if(s1.equals(s2) && s2.equals(s3))
  assertEquals(s1, s3); // transitivitet
}
```

* Lag en `@Test`-metode som kaller `transitiveProperty` `N` ganger, med tre nye strenger hver gang.
* Lag enda en test-metode, som `N` ganger bruker `generateEquals` til å lage en liste av tre strenger, og kaller `transitiveProperty` med de tre strengene.
* Lag tilsvarende tester for de to andre egenskapene til `equals` (og andre [ekvivalensrelasjoner](http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence_relation)):

```
assertEquals(s, s); // refleksivitet

if(s1.equals(s2))
 assertEquals(s2, s1); // symmetri
```

* Lag også tester for sammenhengen mellom `hashCode` og `equals` (to like
 objekter skal ha samme hashCode, dvs. at `if(s1.equals(s2))
 assertEquals(s1.hashCode(), s2.hashCode())`). (`hashCode` metoden brukes
 blant annet av
 [HashMap](http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/HashMap.html)
 for å raskt slå opp nøkler i en tabell. `HashMap` er avhengig av sammenhengen
 mellom `hashCode` og `equals` for å virke.)

(Alle testene bør være grønne når de kjøres.)

# Oppgave 3: Generator for 2D-Grid.

Grensesnittet
Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
111
[IGrid](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab5/tree/master/src/inf101/v19/datastructures/IGrid.java)
112
er det samme som fra Lab 2–4. Det følger med en implementasjon,
Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
113
[MyGrid](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab5/tree/master/src/inf101/v19/datastructures/MyGrid.java)
114
som er tilsvarende den du skal ha laget på Lab 2 og gjort generisk i Lab 4.
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Det er *minst én* feil i `MyGrid`. Feil(ene) skal vi nå finne ved hjelp av
testing.

Først må vi ha en generator for tilfeldige grid. Merk at `IGrid` og `MyGrid` er
*generiske* – dvs at vi ikke vet hva elementtypen er. Vi kan lage generatoren
generisk også:

```
public class MyGridGenerator<T> implements IGenerator<IGrid<T>> {
```

Dvs. at når vi lager en ny grid-generator, må vi si hvilken elementtype gridet
128
skal ha. For å få laget selve elementene, trenger vi bare å sørge for at den
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
129 130 131 132 133 134 135
har en generator for elementtypen:

```
IGenerator<IGrid<String>> gridGen = new MyGridGenerator<String>(new StringGenerator());
```

* Fullfør implementeringen av `generate(Random r)` i
Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
136
 [inf101.v19.util.generators.MyGridGenerator](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab5/tree/master/src/inf101/v19/util/generators/MyGridGenerator.java).
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
137 138
 De andre metodene er allerede ferdig laget.

Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
139
# Oppgave 4: Testing av MyGrid2D.
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
140 141

Se på test-klassen
Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
142
[inf101.tests.MyGridTest](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.lab5/tree/master/src/inf101/v19/tests/MyGridTest.java).
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Den inneholder noen få tester, og noen property-metoder for å sjekke egenskaper
ved metodene til grid-klassen.

* `setGetTest` skal sjekke at `get` etter `set` på samme posisjon gir
 samme verdi. Skriv ferdig metoden `setGetProperty` som sjekker dette
 for et gitt `grid`, `x`, `y` og `val`. *(Merk deg at metoden `setGetProperty`
 er generisk; den har en `<T>` før returtypen. Det vil si at den kan brukes på
 alle grid, uansett elementtype, selv om vi bare tester med strenger.)*

* Metoden `setGetIndependentProperty` sjekker om en `set` på en gitt posisjon
 ser ut til å påvirke verdien på en annen gitt posisjon. Skriv en tilhørende
 testmetode (etter modell av `setGetTest`), som lager tilfeldige data og
 kaller `setGetIndependentProperty` `N` ganger.

* To andre metoder mangler tester: `getWidth` og `getHeight`. Lag tester for
 disse også. Her kan du f.eks. bruke `intGen` til å lage vilkårlig bredde og
 høyde, så opprette et `MyGrid`-objekt og sjekke at høyde/bredde er som
 ønsket.

* Kjør alle testene, og fiks eventuelle problemer du finner i `MyGrid`-klassen.
 Husk at om en test feiler, kan det også tenkes at du har gjort en feil i
 testen (eller i generatoren) – feilen trenger ikke nødvendigvis være i
 implementasjonen.

*Noen av testene tar kanskje veldig lang tid med `N = 1000000`. Du kan evt.
bruke `N/1000` eller `N/100` i løkkene som tar veldig lang tid.*

Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
170
# Oppgave 5: Equals.
Anna Maria Eilertsen's avatar
Anna Maria Eilertsen committed
171 172 173 174 175

* Implementer `hashCode` og `equals` for `MyGrid`. (Du kan bruke *Source →
 Generate hashcode and equals* i Eclipse – de er litt for komplisert til at
 det er lett å gjøre det selv)
* Test equals-metoden til MyGrid etter samme mønster som i Oppgave 2.