Commit ab537b22 authored by Noeska Smit's avatar Noeska Smit

Update README.md

parent bad89c07
......@@ -16,9 +16,8 @@ Dette prosjektet inneholder [Semesteroppgave 1](SEM-1.md). Du kan også [lese op
(Kryss av under her, i README.md, så kan vi følge med på om du anser deg som ferdig med ting eller ikke. Hvis du er helt ferdig til den første fristen, eller før den andre fristen, kan du si fra til gruppeleder slik at de kan begynne å rette.)
**Utsettelse:** Hvis du trenger forlenget frist er det mulig å be om det (spør gruppeleder – evt. foreleser/assistenter hvis det er en spesiell situasjon). Hvis du ber om utsettelse bør du helst være i gang (ha gjort litt ting, og pushet) innen den første fristen.
* Noen dagers utsettelse går helt fint uten begrunnelse, siden oppgaven er litt forsinket.
* Hvis du jobber med labbene fremdeles, si ifra om det, og så kan du få litt ekstra tid til å gjøre ferdig labbene før du går i gang med semesteroppgaven. Det er veldig greit om du er ferdig med Lab 4 først.
**Utsettelse:**
* Hvis du trenger forlenget frist er det mulig å be om det (spør gruppeleder – evt. assistenter/underviser hvis det er en spesiell situasjon). Hvis du ber om utsettelse bør du helst være i gang (ha gjort litt ting, og pushet) innen den første fristen.
* Om det er spesielle grunner til at du vil trenge lengre tid, så er det bare å ta kontakt, så kan vi avtale noe. Ta også kontakt om du [trenger annen tilrettelegging](http://www.uib.no/student/49241/trenger-du-tilrettelegging-av-ditt-studiel%C3%B8p).
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment