Commit 09d8b6e8 authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

preliminary version for this year, image paths updated to folder

parent d138db81
# [Semesteroppgave 2: Fire på rad”](https://retting.ii.uib.no/inf101.v18.sem2/blob/master/SEM-2.md)
# [Semesteroppgave 2: Fire på rad og Tripp-trapp-tresko]
* [README](README.md) – for utfylling
* **Oppgavetekst**
## Læringsmål
- Å få erfaring med å ta egne designvalg, i stedet for å bare følge en oppskrift.
- Å utarbeide programmer og tester på egenhånd.
- Å beskrive design og lage dokumentasjon.
- Utvikle objekt-orienterte program fra scratch
- Spesifisere, implementere og teste ditt eget design
- Dokumentere og motivere egne designvalg
## Spillet
I denne oppgaven skal du lage spillet [fire på rad](https://en.wikipedia.org/wiki/Connect_Four).
![](Connect_4_Board_and_Box.jpg)
## Intro
Denne oppgaven går ut på å lage et program som støtter [Fire på rad](https://en.wikipedia.org/wiki/Connect_Four) og [Tripp-trapp-tresko](https://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe) for en og to spillere. Du får kun utlevert et tomt Java-prosjekt og må lage klasser, pakker og tester selv. Løsningene blir vurdert på funksjonalitet, kodekvalitet, dokumentasjon, testing og organisering samt at de illustrere forståelse av INF101-konsepter.
Fire på Rad spilles av to spillere. Dersom du spilte det når du var liten, husker du kanskje at du starter med en tom, stående plastramme med adskilte kolonner der man kan slippe brikker ned fra toppen, og hver sine brikker av forskjellig farge (f.eks. rød og gul). Spilleren som starter slipper en brikke med sin farge ned i en valgfri kolonne på spillrammen. Neste spiller gjør det samme, og spillet fortsetter slik til en av spillerne har fått fire brikker på rad, loddrett, vannrett eller diagonalt, og dermed vinner spillet.
De neste to seksjonenen i denne filen inneholder beskrivelse av de to spillene du skal implementere og hvilken funksjonalitet programmet ditt inneholder. Du **MÅ** lese denne delen. Tips og triks er valgfritt.
![](Connect_Four.gif)
Du skal lage et program for å spille Fire på Rad. Du velger selv hvordan du vil lage brukergrensesnitt, hva du vil kalle klassene dine og hvordan du vil organisere koden. Du får utlevert et tomt Java-prosjekt som du skal levere programmet i. Forøvrig står du fritt til å utvikle prosjektet som du vil, men du vil få poeng (fra 0-100) ut ifra hvor godt du har brukt det du har lært i INF101. Vi kommer til å hjelpe deg med en plan for hvordan du kan legge opp arbeidet, noen tips til ting som er lurt å tenke på, og forslag til hvordan du kan gjøre oppgaven mer spennende.
### Fire på rad (Connect four)
![](img/Connect_4_Board_and_Box.jpg)
Fire på Rad spilles tradisjonelt ved at to personer slipper brikker av forskjellige farger ned i en tom, stående plastramme. Adskilte kolonner gjør at brikkene legger seg oppå hverandre og fargene danner rekker loddrett, vannrett og diagonalt. Den første spilleren som klarer å få få fire på rad av sin egen farge vinner spillet.
![](img/Connect_Four.gif)
### Tripp-trapp-tresko (Tic-tac-toe)
![](img/Tic_tac_toe.svg)
Din oppgave er å lage et program for å spille Fire på Rad på en datamaskin. Du står fritt til å velge brukergrensesnitt, design, og kode-organisering. Du får utlevert et tomt Java-prosjekt som filene dine må ligge i slik at vi kan rette det enklere. Forøvrig står du fritt til å utvikle prosjektet som du vil, men du vil få poeng (fra 0-100) ut ifra hvor godt du har brukt det du har lært i INF101. Vi kommer til å hjelpe deg med en plan for hvordan du kan legge opp arbeidet, noen tips til ting som er lurt å tenke på, og forslag til hvordan du kan gjøre oppgaven mer spennende.
*Husk at du kan spørre om hjelp og tips underveis!* Gruppelederne hjelper deg gjerne om du lurer på noe, er usikker på om det du har gjort er lurt, eller om du blir stående fast. Det er meningen at du skal få det til – vi lar deg starte fra grunnen av for at du skal få erfaring med det, og ikke fordi vi skal teste at du kan “alt”.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment