Commit 1f2ab32d authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

update text

parent e873688f
# Semesteroppgave 2: Fire på rad
# [Semesteroppgave 2: Fire på rad og Tripp-trapp-tresko]
* **README**
......@@ -8,12 +8,6 @@
* Hele oppgaven skal være ferdig til **X Y. april kl. 2359** ([AoE](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=4&iso=20180427T2359&p1=3399))
* [TODO:LINK Ekstra tips til innlevering](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v18/wikis/innlevering)
(Kryss av under her, i README.md, så kan vi følge med på om du anser deg som ferdig med ting eller ikke.)
**Utsettelse:** Hvis du trenger forlenget frist er det mulig å be om det (spør gruppeleder – evt. foreleser/assistenter hvis det er en spesiell situasjon). Hvis du ber om utsettelse bør du være i gang (ha gjort litt ting, og pushet) før fristen
* En dag eller to går greit uten begrunnelse.
* Eksamen er relativt tidlig i år, så vi vil helst unngå lange utsettelser.
* Om det er spesielle grunner til at du vil trenge lengre tid, så er det bare å ta kontakt, så kan vi avtale noe. Ta også kontakt om du [trenger annen tilrettelegging](http://www.uib.no/student/49241/trenger-du-tilrettelegging-av-ditt-studiel%C3%B8p).
# Fyll inn egne svar/beskrivelse/kommentarer til prosjektet under
* Levert av: *NAVN* (*BRUKERNAVN*)
......
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment