Commit 20ae4796 authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

Merge branch 'master' of retting.ii.uib.no:inf101.v20.staff/inf101.v20.sem2.losning

parents 905bc1c6 ca3445fa
......@@ -41,7 +41,7 @@ Vi aksepterer program som spilles via terminalen ved hjelp av tekst-input og pro
**Du må fortelle oss hvordan vi skal rette programmet ditt.** Filen [README.md](README.md) skal inneholde din beskrivelse av hvordan man kjører programmet ditt, hva slags funksjonalitet du støtter, hvordan koden er organisert, kjente bugs og work-arounds, samt alle designvalg du har tatt. *Vi bruker din beskrivelse av programmet ditt for å gi deg poeng og vil kun rette kode og funksjonalitet som du beskriver i [README.md](README.md).*
**Programmet ditt må ligge i prosjektet du har fått utdelt av oss.** For at vi skal kunne enkelt kjøre og teste koden din har vi gitt deg et tomt Java prosjekt. Du må levere progreammet ved hjelp av dette prosjektet: program-koden skal ligge i `main` og test-kode i `test`. Resurser som bilder og liknende legges i `resources`. *Alle kodefiler, resurser og dokumentasjon må være levert til ditt online GitLab repositorie for at vi skal rette det.*
**Programmet ditt må ligge i prosjektet du har fått utdelt av oss.** For at vi skal kunne enkelt kjøre og teste koden din har vi gitt deg et tomt Java prosjekt. Du må levere programmet ved hjelp av dette prosjektet: program-koden skal ligge i `main` og test-kode i `test`. Resurser som bilder og liknende legges i `resources`. *Alle kodefiler, resurser og dokumentasjon må være levert til ditt online GitLab repositorie for at vi skal rette det.*
### Innlevering
Du finner koden din i repositoriet med URIen:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment