Commit 29c65ff7 authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

Update w both games

parent c2f83c52
......@@ -15,6 +15,7 @@
* [ ] jeg har gitt tilbakemelding underveis til @brukernavn, ...
* Sjekkliste:
* [ ] Kjørbart Fire på Rad-spill
* [ ] Kjørbart Tripp-trapp-tresko-spill
* [ ] Forklart designvalg, hvordan koden er organisert, abstraksjon, og andre ting
* [ ] Tester
* [ ] Dokumentasjon (JavaDoc, kommentarer, diagrammer, README, etc.)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment