Commit 3d4e8b41 authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

Update README.md

parent dc86f8b7
# [Semesteroppgave 2: Fire på rad og Tripp-trapp-tresko]
Dette prosjektet inneholder en delvis utviklet løsning som bruker GUI. Programmet er klikk-drevet, som vil si at det ikke har "game-loop", men gjør trekk som respons til museklikk.
Vi deler denne løsningen i tillegg til Martin sin som alternativt eksempel.
* **README**
* [Oppgavetekst](SEM-2.md)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment