Commit 4cde06b8 authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

moved innlevering to readme

parent d03bbde1
......@@ -7,7 +7,21 @@
* [Advanced](Advanced.md)
**Innleveringsfrist:** Hele oppgaven skal være ferdig og levert via din private gitlab-repositorie til **Fredag 24. april kl. 2359** ([AoE](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=4&iso=20180427T2359&p1=3399)).
### Innlevering
Du finner koden din i repositoriet med URIen:
https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v20.sem2.git
Oppgaven leveres inn ved å pushe til retting.ii.uib.no, [slik du har gjort med alle tidligere INF101-oppgaver](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v20/wikis/hente-levere-oppgaver). Husk å få med eventuelle nye filer du har opprettet.
**VIKTIG:** *Sjekk kvitteringssiden som kommer opp når du pusher, i tilfelle det skjer feil!*
Vi anbefaler at du gjør commit hver dag, eller hver gang du er ferdig med en
deloppgave, i tilfelle du mister det du jobber med på din egen maskin. Du kan levere inn så mye og ofte du vil. Versjonen som teller er den **siste du pushet før innleveringsfristen**.
Denne oppgaven teller på din endelige vurdering i faget. Maks poeng er 100. Du kan få opp til 120 totalt, inkludert ekstrapoeng.
# Fyll inn egne svar/beskrivelse/kommentarer til prosjektet under
* Levert av: *NAVN* (*BRUKERNAVN*)
* [ ] hele semesteroppgaven er ferdig og klar til retting!
......@@ -33,7 +47,10 @@
*(oversikt over koden din og det du har gjort)*
### Bruk
For å starte programmet kjør: `fyll.inn.her`
For å starte programmet kjør: `fyll.inn.her`
(...for å legge ut en brikke må du...)
(...når du vinner skjer...)
(...etc...)
## Designvalg
*(hvordan du har valgt å løse oppgaven)*
......
......@@ -10,20 +10,6 @@
- Spesifisere, implementere og teste ditt eget design
- Dokumentere og motivere egne designvalg
### Innlevering
Du finner koden din i repositoriet med URIen:
https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v20.sem1.git
Oppgaven leveres inn ved å pushe til retting.ii.uib.no, [slik du har gjort med alle tidligere INF101-oppgaver](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v20/wikis/hente-levere-oppgaver). Husk å få med eventuelle nye filer du har opprettet.
**VIKTIG:** *Sjekk kvitteringssiden som kommer opp når du pusher, i tilfelle det skjer feil!*
Vi anbefaler at du gjør commit hver dag, eller hver gang du er ferdig med en
deloppgave, i tilfelle du mister det du jobber med på din egen maskin. Du kan levere inn så mye og ofte du vil. Versjonen som teller er den **siste du pushet før innleveringsfristen**.
Denne oppgaven teller på din endelige vurdering i faget. Maks poeng er 100. Du kan få opp til 120 totalt, inkludert ekstrapoeng.
## Intro
Denne oppgaven går ut på å lage et program for å spille [Fire på rad](https://en.wikipedia.org/wiki/Connect_Four) og [Tripp-trapp-tresko](https://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe).
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment