Commit 6cfa8f26 authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

update link

parent 79cbdef6
......@@ -25,7 +25,7 @@ Hvis du liker å tenke abstrakt, kan det være du vil foretrekke å starte med
For eksempel kan du tegne opp et diagram av interfaces og klasser du tror du trenger, hvilke metoder og feltvariabler du tror de må ha. Tenk på hvordan du vil skrive tester for dem.
Deretter kan du implementere abstraksjonen ("modellen") din. Se [modellerings-delen](https://retting.ii.uib.no/inf101.v20.oppgaver/inf101.v20.sem1/-/blob/master/information/modellering.md) av Sem1 for et eksempel til hvordan du kan gjøre og beskrive dette.
Deretter kan du implementere abstraksjonen ("modellen") din. Se [modellerings-delen](https://retting.ii.uib.no/inf101.v20.oppgaver/inf101.v20.sem1/-/blob/master/information/rogue.md) av Sem1 for et eksempel til hvordan du kan gjøre og beskrive dette.
**Andre nyttige teknikker du kan bruke er:**
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment