Commit 75e1f1fe authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

Update SEM-2.md

parent 4cde06b8
......@@ -44,7 +44,7 @@ Vi aksepterer program som spilles via terminalen ved hjelp av tekst-input og pro
**Programmet ditt må ligge i prosjektet du har fått utdelt av oss.** For at vi skal kunne enkelt kjøre og teste koden din har vi gitt deg et tomt Java prosjekt. Du må levere programmet ved hjelp av dette prosjektet: program-koden skal ligge i `main` og test-kode i `test`. Resurser som bilder og liknende legges i `resources`. *Alle kodefiler, resurser og dokumentasjon må være levert til ditt online GitLab repositorie for at vi skal rette det.*
### Poeng og vurdering
Hvor mange poeng du får på oppgaven kommer an på hvor god løsningen din er. Både Fire på rad og Tripp-trapp-tresko er relativt enkele spill å implementere, og *kan* skrives i én fil uten klasser og metoder (i INF100-stil). ***Et program skrevet på denne måten tilsvarer stryk selv om det støtter all funksjonalitet.***
Hvor mange poeng du får på oppgaven kommer an på hvor god løsningen din er. Både Fire på rad og Tripp-trapp-tresko er relativt enkle spill å implementere, og *kan* skrives i én fil uten klasser og metoder (i INF100-stil). ***Et program skrevet på denne måten tilsvarer stryk selv om det støtter all funksjonalitet.***
Vi forventer så klart at programmet oppfører seg cirka som det skal, men for å få god uttelling må du i tilegg vise at du kan bruke objekt-orientering på en god måte, og at du kan teste og dokumentere koden din.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment