Commit 82fa950c authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

initial commit

parents
# Semesteroppgave 2: “Fire på rad”
* **README**
* [Oppgavetekst](SEM-2.md)
**Innleveringsfrist:**
* Hele oppgaven skal være ferdig til **X Y. april kl. 2359** ([AoE](https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=4&iso=20180427T2359&p1=3399))
* [TODO:LINK Ekstra tips til innlevering](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v18/wikis/innlevering)
(Kryss av under her, i README.md, så kan vi følge med på om du anser deg som ferdig med ting eller ikke.)
**Utsettelse:** Hvis du trenger forlenget frist er det mulig å be om det (spør gruppeleder – evt. foreleser/assistenter hvis det er en spesiell situasjon). Hvis du ber om utsettelse bør du være i gang (ha gjort litt ting, og pushet) før fristen
* En dag eller to går greit uten begrunnelse.
* Eksamen er relativt tidlig i år, så vi vil helst unngå lange utsettelser.
* Om det er spesielle grunner til at du vil trenge lengre tid, så er det bare å ta kontakt, så kan vi avtale noe. Ta også kontakt om du [trenger annen tilrettelegging](http://www.uib.no/student/49241/trenger-du-tilrettelegging-av-ditt-studiel%C3%B8p).
# Fyll inn egne svar/beskrivelse/kommentarer til prosjektet under
* Levert av: *NAVN* (*BRUKERNAVN*)
* [ ] hele semesteroppgaven er ferdig og klar til retting!
* Code review:
* [ ] jeg har fått tilbakemelding underveis fra @brukernavn, ...
* [ ] jeg har gitt tilbakemelding underveis til @brukernavn, ...
* Sjekkliste:
* [ ] Kjørbart Fire på Rad-spill
* [ ] Forklart designvalg, hvordan koden er organisert, abstraksjon, og andre ting
* [ ] Tester
* [ ] Dokumentasjon (JavaDoc, kommentarer, diagrammer, README, etc.)
* [ ] Fornuftige navn på klasser, interfaces, metoder og variabler
* [ ] Fornuftige abstraksjoner og innkapsling (bruk av klasser, interface, metoder, etc.)
## Oversikt
*(oversikt over koden din og det du har gjort)*
### Bruk
* For å starte programmet kjør: `fyll.inn.her`
## Designvalg
*(hvordan du har valgt å løse oppgaven)*
### Bruk av abstraksjon
*(hvordan du har valgt objekter/klasser for å representere ting i spillet)*
### Erfaring – hvilke valg viste seg å være gode / dårlige?
*(designerfaringer – er det noe du ville gjort annerledes?)*
## Testing
*(hvordan du har testet ting)*
## Funksjonalitet, bugs
*(hva virker / virker ikke)*
## Evt. erfaring fra code review
*(lærte du noe av å gå gjennom din eller andres kode?)*
## Annet
*(er det noe du ville gjort annerledes?)*
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment