Commit aa79823d authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

cleaned up

parent 73ffa1fe
......@@ -12,19 +12,6 @@
## Intro
Denne oppgaven går ut på å lage et program som lar en og to spillere spille [Fire på rad](https://en.wikipedia.org/wiki/Connect_Four) og [Tripp-trapp-tresko](https://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe). To spillere skal kunne spille mot hverandre, og én spiller skal kunne spille mot en AI.
Du får kun utlevert et tomt Java-prosjekt og må lage klasser, pakker og tester selv. Løsningene blir vurdert på funksjonalitet, kodekvalitet, dokumentasjon og testing samt at de illustrerer forståelse av INF101-konsepter.
## Innhold i denne filen
**NB: seksjoner i fet tekst inneholder essensiell info.**
- intro til spillene Fire på rad og Tripp-trapp-tresko
- **krav til inneleveringen**
- **informasjon om retting og poeng**
- tips og triks
## Intro til spillene
*Her beskriver vi de to spillene som programmet skal støtte.*
**Fire på Rad** spilles tradisjonelt ved at to personer slipper brikker av forskjellige farger ned i en tom, stående plastramme. Adskilte kolonner gjør at brikkene legger seg oppå hverandre og fargene danner rader loddrett, vannrett og diagonalt. Den første spilleren som klarer å få få fire på rad av sin egen farge vinner spillet.
![](img/Connect_Four.gif)
......@@ -33,10 +20,13 @@ Du får kun utlevert et tomt Java-prosjekt og må lage klasser, pakker og tester
![](img/TicTacToe.gif)
## Krav til programmet
*Her beskriver vi funksjonelle krav til programmet og essensielle krav for å bestå.*
Sem 2 går ut på å lage et program hvor en eller to spillere kan spille Tripp-trapp-tresko og Fire på rad.
Du får kun utlevert et tomt Java-prosjekt og må lage klasser, pakker og tester selv. Løsningene blir vurdert på funksjonalitet, kodekvalitet, dokumentasjon og testing samt at de illustrerer forståelse av INF101-konsepter.
**Programmet må støtte både Tripp-trapp-tresko og Fire på rad.**
For eksempel kan man ved oppstart bli spurt om hvilket spill man ønsker å spille. Begge spillene skal oppføre seg i henhold til sine regler. Du må altså implementere begge spillene, og du må selv *abstrahere* reglene.
......@@ -44,13 +34,13 @@ For eksempel kan man ved oppstart bli spurt om hvilket spill man ønsker å spil
**Programmet må støtte både én og to spillere.** To spillere må kunne spille mot hverandre på samme maskin, for eksempel ved å ha hver sin tur til å gi input. Én spiller må kunne spille mot datamaskinen: du må altså implementere en eller annen form for AI for begge spillene. *Programmet må støtte både en og to spillere for begge spillene.*
**Programmet må ha brukergrensesnitt.**
Vi aksepterer program som spilles via terminalen ved hjelp av tekst-input og program som spilles med grafisk, klikk-bart grensesnitt. *Du trenger kun implementere én av delene.*
Vi aksepterer program som spilles via terminalen ved hjelp av tekst-input og program som spilles med grafisk, klikk-bart grensesnitt. Du kan få maks uttelling selv om du har tekst-basert grensesnitt. *Du trenger kun implementere én av delene.*
**Du må fortelle oss hvordan vi skal rette programmet ditt.** Filen [README.md](README.md) skal inneholde din beskrivelse av hvordan man kjører programmet ditt, hva slags funksjonalitet du støtter, hvordan koden er organisert, kjente bugs og work-arounds, samt alle designvalg du har tatt. *Vi bruker din beskrivelse av programmet ditt for å gi deg poeng og vil kun rette kode og funksjonalitet som du beskriver i [README.md](README.md).*
**NB: Et program som kjører perfekt, men som mangler tester, dokumentasjon, objekt-orientert design og [README.md](README.md) risikerer stryk.**
**Programmet ditt må ligge i prosjektet du har fått utdelt av oss.** For at vi skal kunne enkelt kjøre og teste koden din har vi gitt deg et tomt Java prosjekt. Du må lever progreammet ved hjelp av dette prosjektet: program-koden skal ligge i `main` og test-kode i `test`. Resurser som bilder og liknende legges i `resources`. *Alle kodefiler, resurser og dokumentasjon må være levert til ditt online GitLab repositorie for at vi skal rette det.*
**Programmet ditt må ligge i prosjektet du har fått utdelt av oss.** For at vi skal kunne enkelt kjøre og teste koden din har vi gitt deg et tomt Java prosjekt. Du må levere progreammet ved hjelp av dette prosjektet: program-koden skal ligge i `main` og test-kode i `test`. Resurser som bilder og liknende legges i `resources`. *Alle kodefiler, resurser og dokumentasjon må være levert til ditt online GitLab repositorie for at vi skal rette det.*
### Poeng/karakter
Hvor mange poeng du får på oppgaven kommer an på hvor god løsningen din er. Både Fire på rad og Tripp-trapp-tresko er relativt enkele spill å implementere, og *kan* skrives i én fil uten klasser og metoder (i INF100-stil). ***Et program skrevet på denne måten vil score cirka 0 poeng selv om det støtter all funksjonalitet.***
......@@ -65,6 +55,5 @@ Dersom det er mangler i oppgaven får du mindre poeng-trekk for dem dersom du ka
**Du står fritt til å gjenbruke kode fra alle tidligere lab-oppgaver, forelesningskode, og forige semesteroppgave.** Beskriv i [README.md](README.md) hvilken kode du henter fra hvor.
### Samarbeid
Du må gjerne diskutere oppgaven med andre, men dere må skrive individuell kode. Dersom du samarbeider tett med noen så beskriv det i README.md-filen. Se også om [code review under](SEM-2.md#code-review-feedback-p%C3%A5-hverandres-kode)
Du må gjerne diskutere oppgaven med andre, men dere må skrive individuell kode. Dersom du samarbeider tett med noen så beskriv det i README.md-filen. Se også om code review i [Tips og Triks](Tips.md#code-review-feedback-p%C3%A5-hverandres-kode)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment