Commit d6ea32a9 authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

Update Advanced.md

parent 9e165d04
......@@ -35,13 +35,11 @@ Det er veldig nyttig å måtte [forklare](https://en.wikipedia.org/wiki/Rubber_d
* Det burde passe greit å gjøre dette en gang i løpet av den første uken, og så en gang til noen dager før innlevering.
* Det er et eget punkt i [README-filen](README.md) som dere kan krysse av hvis dere prøver dere på en eller annen variant av “code review” – skrive gjerne også noen setninger om hva dere gjorde og hvordan det fungerte (lærte du noe? forbedret du noe?)
## Andre Ekstra utfordringer
Dette er ikke krav til innleveringen, men forslag til videreutvikling.
### Random Events
To mix things up a litte, the implementation can support the functionality of random events: These events are executed in each round with a certain probability and change the state of the game. Examples are the following (but it can be anything fun, be creative!):
- Throwing 'blocker' tokens into a random column that keep both players to throw their tokens there.
- Throwing 'blocker' tokens into a random column that keep both players to throw their tokens there.
- Looking at each token in the board and switching its owner with a certain probability. (I.e. some of the blue tokens become red and vice versa.)
- Switching the owners of tokens in a random (small) area of the board.
- Rotating the board.
......@@ -62,4 +60,12 @@ Dersom du samarbeider med noen for å få dette til, skriv i README-filen hvem o
### Bedre AI
AI-spillerene kan gjøres smartere på mange måter. Du kan finne på dine egene strategier, f.eks. ved å ha en egen klasse for Strategi, og la AI-spillere velge hvilken de skal bruke, eller til og med bytte underveis. Begge spillene lar seg 'løse': Det vil si at det går an å lage en perfekt AI-spiller.
Hvis du gjør modul-delen over kan du la din AI-spiller konkurrere mot andres.
\ No newline at end of file
Hvis du gjør modul-delen over kan du la din AI-spiller konkurrere mot andres.
### Ultimate Tic Tac Toe
Let's be real - Tic Tac Toe er nokså kjedelig å spille for de fleste av oss. Vi er selvfølgelig stole av deg og koden din, men det er usannsylig at spillet ditt slår an blant folk over 8 år. Hvis du vil lage en variant som er mer utfordrende for oss voksne foreslår vi Tic Tac Toe Ultimate.
Forklaring og regler her: [https://mathwithbaddrawings.com/2013/06/16/ultimate-tic-tac-toe/](https://mathwithbaddrawings.com/2013/06/16/ultimate-tic-tac-toe/)
Eksempel-spill her: [http://bejofo.net/ttt](http://bejofo.net/ttt )
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment