Commit e7091346 authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

Update Tips.md

parent 75e1f1fe
......@@ -61,7 +61,7 @@ Brukergrensesnittet er den delen av programmet som tar imot input fra "ekte" spi
Et tekstbasert brukergrensesnitt bruker konsoll-I/O med `Scanner` og `System.out.println()`, slik du så i Lab1.
## Hva gjør jeg med den utleverte koden?
Du har fått utlevert eksempelkode. **Du står fritt til å bruke eller slette koden du har fått utlevert.** Hvis du vil lage GUI kan du bruke denne koden, eller skrive din egen.
Du har fått utlevert eksempelkode. **Du står fritt til å bruke eller slette koden du har fått utlevert**, men du må bruke prosjektstrukturen vi har gitt deg. Hvis du vil lage GUI kan du bruke den utleverte koden, eller skrive din egen. Hvis du vil bruke tekst-basert interaksjon kan du fritt slette eksempels-GUIet.
## Forslag til bruk av INF101-konsepter
***Dette er ikke en sjekkliste du må oppfylle, og den er ikke komplett.*** Dette er en liste av INF101-konsepter som kan være nyttige og tips til hvordan å bruke dem. Du må sikkert bruke ting som ikke står på listen, og du kan gjerne la være å bruke ting fra listen dersom det ikke passer i koden din.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment