Commit fa98982c authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

Merge branch 'master' of...

Merge branch 'master' of retting.ii.uib.no:inf101.v20.staff/inf101.v20.sem2.losning into potentialSolution
parents 851ca934 d6ea32a9
......@@ -35,13 +35,11 @@ Det er veldig nyttig å måtte [forklare](https://en.wikipedia.org/wiki/Rubber_d
* Det burde passe greit å gjøre dette en gang i løpet av den første uken, og så en gang til noen dager før innlevering.
* Det er et eget punkt i [README-filen](README.md) som dere kan krysse av hvis dere prøver dere på en eller annen variant av “code review” – skrive gjerne også noen setninger om hva dere gjorde og hvordan det fungerte (lærte du noe? forbedret du noe?)
## Andre Ekstra utfordringer
Dette er ikke krav til innleveringen, men forslag til videreutvikling.
### Random Events
To mix things up a litte, the implementation can support the functionality of random events: These events are executed in each round with a certain probability and change the state of the game. Examples are the following (but it can be anything fun, be creative!):
- Throwing 'blocker' tokens into a random column that keep both players to throw their tokens there.
- Throwing 'blocker' tokens into a random column that keep both players to throw their tokens there.
- Looking at each token in the board and switching its owner with a certain probability. (I.e. some of the blue tokens become red and vice versa.)
- Switching the owners of tokens in a random (small) area of the board.
- Rotating the board.
......@@ -62,4 +60,12 @@ Dersom du samarbeider med noen for å få dette til, skriv i README-filen hvem o
### Bedre AI
AI-spillerene kan gjøres smartere på mange måter. Du kan finne på dine egene strategier, f.eks. ved å ha en egen klasse for Strategi, og la AI-spillere velge hvilken de skal bruke, eller til og med bytte underveis. Begge spillene lar seg 'løse': Det vil si at det går an å lage en perfekt AI-spiller.
Hvis du gjør modul-delen over kan du la din AI-spiller konkurrere mot andres.
\ No newline at end of file
Hvis du gjør modul-delen over kan du la din AI-spiller konkurrere mot andres.
### Ultimate Tic Tac Toe
Let's be real - Tic Tac Toe er nokså kjedelig å spille for de fleste av oss. Vi er selvfølgelig stole av deg og koden din, men det er usannsylig at spillet ditt slår an blant folk over 8 år. Hvis du vil lage en variant som er mer utfordrende for oss voksne foreslår vi Tic Tac Toe Ultimate.
Forklaring og regler her: [https://mathwithbaddrawings.com/2013/06/16/ultimate-tic-tac-toe/](https://mathwithbaddrawings.com/2013/06/16/ultimate-tic-tac-toe/)
Eksempel-spill her: [http://bejofo.net/ttt](http://bejofo.net/ttt )
\ No newline at end of file
......@@ -44,7 +44,7 @@ Vi aksepterer program som spilles via terminalen ved hjelp av tekst-input og pro
**Programmet ditt må ligge i prosjektet du har fått utdelt av oss.** For at vi skal kunne enkelt kjøre og teste koden din har vi gitt deg et tomt Java prosjekt. Du må levere programmet ved hjelp av dette prosjektet: program-koden skal ligge i `main` og test-kode i `test`. Resurser som bilder og liknende legges i `resources`. *Alle kodefiler, resurser og dokumentasjon må være levert til ditt online GitLab repositorie for at vi skal rette det.*
### Poeng og vurdering
Hvor mange poeng du får på oppgaven kommer an på hvor god løsningen din er. Både Fire på rad og Tripp-trapp-tresko er relativt enkele spill å implementere, og *kan* skrives i én fil uten klasser og metoder (i INF100-stil). ***Et program skrevet på denne måten tilsvarer stryk selv om det støtter all funksjonalitet.***
Hvor mange poeng du får på oppgaven kommer an på hvor god løsningen din er. Både Fire på rad og Tripp-trapp-tresko er relativt enkle spill å implementere, og *kan* skrives i én fil uten klasser og metoder (i INF100-stil). ***Et program skrevet på denne måten tilsvarer stryk selv om det støtter all funksjonalitet.***
Vi forventer så klart at programmet oppfører seg cirka som det skal, men for å få god uttelling må du i tilegg vise at du kan bruke objekt-orientering på en god måte, og at du kan teste og dokumentere koden din.
......
## Tips og triks
* [README](README.md) – for utfyllingface
* [README](README.md) – for utfylling
* [Oppgavetekst](SEM-2.md)
* **Tips for å komme i gang**
* [Advanced](Advanced.md)
......@@ -61,7 +61,7 @@ Brukergrensesnittet er den delen av programmet som tar imot input fra "ekte" spi
Et tekstbasert brukergrensesnitt bruker konsoll-I/O med `Scanner` og `System.out.println()`, slik du så i Lab1.
## Hva gjør jeg med den utleverte koden?
Du har fått utlevert eksempelkode. **Du står fritt til å bruke eller slette koden du har fått utlevert.** Hvis du vil lage GUI kan du bruke denne koden, eller skrive din egen.
Du har fått utlevert eksempelkode. **Du står fritt til å bruke eller slette koden du har fått utlevert**, men du må bruke prosjektstrukturen vi har gitt deg. Hvis du vil lage GUI kan du bruke den utleverte koden, eller skrive din egen. Hvis du vil bruke tekst-basert interaksjon kan du fritt slette eksempels-GUIet.
## Forslag til bruk av INF101-konsepter
***Dette er ikke en sjekkliste du må oppfylle, og den er ikke komplett.*** Dette er en liste av INF101-konsepter som kan være nyttige og tips til hvordan å bruke dem. Du må sikkert bruke ting som ikke står på listen, og du kan gjerne la være å bruke ting fra listen dersom det ikke passer i koden din.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment