Commit ff1f352a authored by Anna Maria Eilertsen's avatar Anna Maria Eilertsen
Browse files

extra

parent aa79823d
......@@ -57,3 +57,5 @@ Dersom det er mangler i oppgaven får du mindre poeng-trekk for dem dersom du ka
Du må gjerne diskutere oppgaven med andre, men dere må skrive individuell kode. Dersom du samarbeider tett med noen så beskriv det i README.md-filen. Se også om code review i [Tips og Triks](Tips.md#code-review-feedback-p%C3%A5-hverandres-kode)
**Ekstrapoeng.** Som på forige oppgave kan du få ekstra-poeng ved å implementere ekstra funksjonalitet. Forslag til dette ligger i [Tips og Triks](Tips.md).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment